چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390
نیش‌خند

قار قار قار

می‌خندند کلاغ‌ها روی دیوار

«دوباره گند زدی رفیق!»