چهارشنبه 5 آبان 1389
...

آرزوهایم را گم کرده‌ام

حرف‌هایم را

روزهایم را

- تو را-